Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής - Μονάδα Μοντελοποίησης Βιολογικών Διαδικασιών και Στατιστικής Ανάλυσης

Εφαρμογές:
  • Σύστημα Επεξεργασίας και Αξιολόγησης Αναλυτών Αιματολογικού Δείγματος (ΣΕΑΑΑΔ)
  • Ελληνικό Αρχείο Καταγραφής Αιματολογικών Νοσημάτων (ΕΑΚΑΝ)